با کليک بر روي +1 "مهندسين جوان مکانيک" را در گوگل محبوب کنيد

این دستگا ه از اجزاء ذ یل  تشکیل شده ا ست .

جکها ی هیدرولیکی تولید فشا ر روغن (  B  و A )

چرخد نده عمودی C

چرخدنده افقی     D

کوپلینگ K

موتور الکتریکی گیربوکس دار  M

جک دو طرفه هیدرولیکی  E

کاربرد سیستم :

 این سیستم  جهت رفت و برگشت جک دو طرفه  E  طرا حی شده است  . کا ر این  جک در شرایط ایده آل ا نتقا ل نیرو به با زویهای  یک سیستم  مکا نیکی جهت باز و بسته کردن میبا شد .

طرز کا ر دستگا ه  :

زما نیکه موتور  M را  روشن کنیم . نیروی محرکه الکتریکی به گیربکس   و سپس از طریق کوپلینگ K  بچرخدنده

 ا فقی  D   منتقل میگردد . 

از برآیند ا ین انتقا ل نیرو چرخد نده   D  میتواند  در دو جهت بچر خد . با چرخش  چرخد ند ه  D

چرخد نده  C  می چرخد نتیجه این چرخش , دسته پیچی پیستون  جکهای  A , B را بجلو و عقب حرکت میدهد .

زما نیکه چرخدنده   C بجلو حرکت میکند روغن هیدرولیک جک A تحت فشار قرار گرفته

و توسط  شیلنگ مربوطه به پشت پیستون جک  E  انتقا ل می یا بد . سپس پیستون جک E 

بجلو حرکت میکند . و زما نیکه چرخد نده C  به عقب حرکت میکند . روغن هیدرولیک

جک B تحت فشا ر قرار گرفته و از طریق شیلنگ مربو طه روغن بجلو پیستون جک E  انتقا ل

مییا بد . در نتیجه پیستو ن جک E  به عقب برمیگردد .

شا یا ن ذکر است که : هر مقدار روغنی که در  جک A  تحت فشا ر قرار میگرید و به جک E  منتقل میگرد د . هما ن مقدار روغن  از جک B مکش میگردد . زیرا که جکها ی (  A , B  )     کا ملا مشابه وهم اندازه و عکس هم کار میکنند .

مشخصات فنی جکهای A , B

شعا ع  جکها :  ( 4   Cm )  و  حجم جکها :  (   1256      Cm3)

سطح مقطع جکها :   ( 24/50    Cm2)   و  طول کورس : (     25  Cm    )

حد اکثر فشا ر تولیدی روغن هیدرولیک خروجی  :  (  Bar   800 - 1000)  

حد اکثر نیروی  اعما لی به دسته پیچی پیستونها از طری  چرخ دنده C اعمال میگردد (  50240  Kgf  )

 

مشخصات فنی جک E

سطح مقطع جک  )  E      100  Cm2)  و  شعا ع  آن (    5/6  Cm )                                                

حجم سیلندر جک (    500  Cm3)   و  طول کورس  (  5  Cm  )  

 شایان ذکر است : (( این  سیستم تولید فشار روغن , بر اساس دستگا ه کا لیبره کردن کیج ها ی هیدرولیک

طراحی گرد ید ه ((  شکل پیوست  )) حا ل خواهشمند است در شرایط  ا ید ه آل محا سبا ت ذ یل را لطف فر مایید .

1-  قطر چرخد ندها ی ()    C , D ))   تعداد و نوع دندانه ها  ؟؟؟

2 -  مشخصات فنی موتور الکتریکی   M ) ) و گیر بوکس آن

 3 -  تعداد رفت و بر گشت  ((   10 مرتبه در دقیقه   ))

دستگاه  کالیبره کردن گیج های هیدرولیک می باشد :

 

 

 

 

تصویر طرح دستگا ه تولید فشار روغن هیدرولیک

 

+ نوشته شده توسط مهندس جوان در دوشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ و ساعت 14:20 |